Algemene voorwaarden

Met de hierna genoemde begrippen wordt, mitsdien zij zijn aangeduid met een hoofdletter, de hieronder gegeven omschrijving bedoeld. 

 1. Power2fit
  De eenmanszaak Power2fit, gevestigd te 1272 CJ Huizen aan de Nieuwe Bussummerweg 10. Dit betreft dus niet Power2fit als natuurlijk persoon.

 2. Klant
  De wederpartij van Power2fit, zijnde de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten en aan wie personal training, groepstraining, coaching of advies wordt gegeven.

 3. Personal Trainer
  De natuurlijke persoon die de personal training, groepstraining geeft. Dit kan Alexandra Bergsma-Hoppenkamps, eigenaar van Power2fit zijn maar het is tevens mogelijk dat dit een andere personal trainer is.

 4. Overeenkomst
  De overeenkomst van opdracht tussen Power2fit als opdrachtnemer en Klant als opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Dit kunnen verschillende soorten overeenkomsten zijn, afhankelijk van de door de Klant gewenste dienst.

 5. Dienst(verlening)
  De diensten die Power2fit verleend zijn;
  1. Intakegesprek van ca. 30 – 45 minuten en invullen van inschrijfformulier om een beginsituatie vast te stellen;
  2. Personal Training 60 minuten waarbij de klant 1-op-1 begeleid wordt door de trainer: in de zomermaanden buiten (thuis op locatie bij de klant) en tijdens de wintermaanden dient de klant zelf voor een veilige locatie rond het huis te zorgen;
  3. Small-group trainingen waarbij er training gegeven wordt aan 2-5 personen tegelijkertijd gedurende een les van 60 min. Altijd buiten;
  4. Adviesgesprekken met klanten aangaande hun progressie;
  5. Voedingsadvies en voedingsplan óp maat’ voor de klant uitwerken.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle in de overeenkomst overeengekomen dienstverleningen van Power2fit.

 2. Bij opeenvolgende overeenkomsten wordt verondersteld dat deze algemene voorwaarden reeds bekend zijn. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden opnieuw verstrekt.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten met Power2fit waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst door Power2fit derden worden betrokken. 

 4. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van www.power2fit.nl, daarnaast kunnen de algemene voorwaarden indien van toepassing altijd opgevraagd worden bij Alexandra Bergsma, eigenaar van Power2fit. 

 5. Power2fit wijst toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 

 6. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het is in dit geval tevens Power2fit toegestaan deze bepaling(en) te vervangen en een bepaling toe te passen die wel toelaatbaar is.
 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

 2. Wanneer er naar aanleiding van het kennismakingsgesprek interesse is, wordt een intake gepland. Bij deze volgende ontmoeting wordt door de Klant een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend.

 3. Na het invullen van het inschrijfformulier vindt een (medische) intake plaats. Dit geldt voor ieder soort Dienst. Tijdens deze intake zullen alle gegevens van Klant gevraagd dan wel opgemeten worden. Aan deze intake zijn kosten verbonden, nu in dit stadium reeds een Overeenkomst is gesloten voor deze intake.

 4. Hoogte van de inschrijfkosten, de medische intake en prijzen van de af te nemen Dienst zijn vermeld op het inschrijfformulier of offerte.

 5. Indien tijdens de intake geen (medisch) fysiek beperkende factoren zijn vastgesteld, waardoor “Dienstverlening” niet kan of mag plaatsvinden, wordt overeengekomen tussen Klant en Power2fit hoeveel van en welke Dienst er zal worden afgenomen.

 6. Power2fit maakt voor de gewenste Diensteverlening een offerte. Door acceptie (en ondertekening) van de offerte van Power2fit door Klant is de Overeenkomst “Dienstverlening” tot stand gekomen.
 1. Power2fit biedt verschillende Diensten aan. Deze diensten verschillen in duur, inhoud en kosten. Een en ander is afhankelijk van wat de Klant en Power2fit hebben afgesproken met elkaar in de Overeenkomst.

 2. Power2fit rekent een vergoeding per gereden kilometer indien van toepassing.
 1. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt van rechtswege na afloop van het aantal trainingen (losse trainingen) dat met elkaar is afgesproken of op de eventueel afgesproken vervaldatum. Restitutie voor niet gebruikte trainingen is niet mogelijk na de vervaldatum, mits hiervoor een medische oorzaak ten grondslag ligt. 

 2. Wordt er wederzijds geen einddatum voor de Dienstverlening afgesproken dan geldt een proefperiode van een maand waarin dagelijks opzegbaar een einde gemaakt kan worden aan de Overeenkomst. Na deze proefperiode geldt een opzegtermijn van ten minste één maand.

 3. Power2fit heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer de Personal Trainer van mening is dat hier een gegronde reden voor bestaat. Gegronde redenen kunnen zijn dat Klant zich herhaaldelijk niet aan instructies houdt of verstorend gedrag vertoont. Dit is geen limitatieve opsomming. De beoordeling of hier sprake van is zal naar eigen inzicht van de Personal Trainer geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van ten minste één maand.
 1. Power2fit maakt vooralsnog gebruik van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) en heeft als zodanig een btw-vrijstelling waar de Klant eveneens een voordeel bij heeft. Voorafgaand aan het boekjaar waarin Power2fit deze vrijstelling niet meer heeft, zal Power2fit Klant uiterlijk 1 december voorafgaand aan dat boekjaar in kennis stellen.

 2. De prijzen van de door Power2fit aangeboden Diensten zijn te vinden op de website van Power2fit. Power2fit is niet gebonden aan prijzen die onjuist weergegeven zijn als gevolg van typfouten.

 3. Power2fit is gerechtigd prijzen tussentijds te wijzigen en zal de Klant één maand van tevoren hiervan in kennis stellen.

 4. Betaling door Klant geschiedt maandelijks uiterlijk de 15e van de maand. Facturen worden tegen de eerste van de maand verstuurd.

 5. Wanneer Klant niet tijdig betaalt is ervan rechtswege sprake van verzuim. Klant wordt hierop schriftelijk gewezen door Power2fit en heeft dan de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Na verstrijken van deze termijn zal worden overgegaan tot gerechtelijk incasso en zullen tevens incassokosten en wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Klant.

 6. Power2fit heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien (tijdige) betaling uitblijft.
 1. De Klant dient geschikte kleding en schoeisel te dragen voor de training. Sieraden (zoals piercings, oorbellen, ringen e.d.) dienen door Klant zelf te verwijderen voor het begin van de training. Bij twijfel over kleding of schoeisel kan de Klant hierover advies vragen aan de Personal Trainer. Instructies van de Personal Trainer m.b.t. kleding en schoeisel dient de Klant op te volgen. 

 2. De Klant vult het inschrijfformulier en intake naar waarheid in en houdt Power2fit of de Personal Trainer, te allen tijde op de hoogte van eventuele medische ontwikkelingen. 

 3. De Klant is niet onder invloed van alcohol, drugs of als dopinggeduide middelen tijdens de trainingen.

 4. De Klant geeft wijzigingen in postadres, e-mailadres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch door aan Power2fit.

 5. Indien de Klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de training dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail of telefoon te worden geannuleerd. Het e-mailadres is info@power2fit.nl. Wanneer de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt, is Power2fit gerechtigd de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen.

 6. Indien de Klant te laat verschijnt op de training is het in beginsel niet mogelijk om de training langer voort te zetten dan tot het afgesproken tijdstip. Hiervan kan in overleg worden afgeweken, bijvoorbeeld bij situaties van overmacht. Power2fit behoudt zich echter het recht voor de training in zulke gevallen op het geplande tijdstip te beëindigen en de gehele training in rekening te brengen.
 1. Power2fit staat ervoor in dat de geleverde Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Dit betreft een inspanningsverplichting: Power2fit staat niet garant voor het succes en welslagen van de Diensten of voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Klant gestelde doel.

 2. De Personal Trainer beschikt over de kennis die redelijkerwijs mag worden verwacht van een bekwaam Personal Trainer en zal haar werkzaamheden uitvoeren naar haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen om het gestelde doel te bereiken. 

 3. Power2fit spant zich in om zorgvuldig te selecteren met welke derden wordt samengewerkt teneinde een compleet plan samen te stellen voor het behalen van het doel van de Klant. Een voorbeeld van zulke derden is een voedingsdeskundige.

 4. Power2fit is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron wordt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de Klant is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden buiten de wil van Power2fit of de Klant, en verder bij iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Power2fit of de Klant waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de Overeenkomst gevergd kan worden. 

 2. Voorbeelden van overmachtssituaties zijn technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, waterschade, brand, oproer, etc. Deze opsomming is niet limitatief. 

 3. Indien Power2fit door overmacht de dienstverlening niet kan voortzetten, voor korte of langere tijd, wordt allereerst vervanging gezocht. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, is Power2fit niet gehouden om de Overeenkomst na te komen en zal de Overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd. Ook is het mogelijk dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd opgeschort wordt of dat een activiteit eenmalig afgelast wordt als gevolg van overmacht. 

 4. In geval van een langdurige overmachtssituatie aan de zijde van de Klant is het in overleg met Power2fit mogelijk om de Overeenkomst enige tijd op te schorten. Power2fit kan in dit kader een medische verklaring wensen. Voor een eenmalige verhindering als gevolg van een overmachtssituatie geldt hetgeen vermeldt in 7.5 en 7.6. 

 5. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van de Klant dusdanig langdurig en ernstig is dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst nog op enig moment hervat wordt, kan de Overeenkomst tussentijds beëindigd worden zonder inachtneming van de opzegtermijn. Indien van toepassing op het pakket worden vooruitbetaalde trainingen in zo’n geval gerestitueerd.
 1. De nakoming van de Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. Power2fit en Personal Trainer zijn niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten en opgelopen blessures buiten de trainingen. 

 2. Aansprakelijkheid kan slechts worden aangenomen wanneer sprake is van tekortkoming in de uitvoering van de Dienst als gevolg van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de Overeenkomst. 

 3. Power2fit en Personal Trainer zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect ontstane schade welke is ontstaan door of tijdens gebruik van door of namens Power2fit geleverde zaken en/of diensten/adviezen.

 4. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Power2fit is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door (deel)adviezen die zijn ingewonnen bij derden, bijvoorbeeld voedingsschema’s, tenzij Power2fit ernstig tekortgeschoten is bij het selecteren en controleren van deze derde.

 5. Power2fit is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om een locatie te kiezen om en rond zijn of haar huis. Power2fit is wel aansprakelijk indien schade het gevolg is van een grove opzet of bewuste roekeloosheid bij de nakoming van de Overeenkomst. 

 6. De Klant verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade welke ontstaat ten gevolge van deelname aan de training.
 1. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Power2fit voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Power2fit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen (schriftelijke) toestemming van Power2fit. 

 2. Alle door Power2fit verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Power2fit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Power2fit behoudt zich te dien aanzien alle rechten op grond van de Auteurswet voor.
 1. Voor klachten kan de Klant zich te allen tijde wenden tot Power2fit.

 2. Geschillen omtrent totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Overeenkomst evenals alle andere geschillen die voortkomen uit Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden Nederland. 

 3. Op elke Overeenkomst tussen Power2fit en derden, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is, is Nederlands recht van toepassing.